Извештај са састанка Извршног одбора АДС, 31. маја 2023. године

Објављено среда, 07 јун 2023

Састанак је одржан 31. маја 2023. године у Међуопштинском историјском архиву Чачак.

Састанку је присуствовало 12 od 15 чланова Извршног одбора АДС.

Већ утврђени Дневни ред, на седници Извршног одбора морао је бити допуњен због оставке Вукадина Шљукића, секретара АДС (оставка послата 30. маја 2023. године), односно због у међувремену заказаног стручног надзора Државног архива Србије над поступањем са документарним материјалом и архивском грађом Архивистичког друштва Србије (преглед најављен 29. маја 2023. године за 2. јун, потом померен за 1. јун 2023. године) и чињенице да је секретар АДС поднео оставку.

На састанку су једногласно донете одлуке које ће омогућити несметан рад Друштва у наредном периоду и организовање Изборне скупштине АДС.

 I У том смислу, разрешен је дужности секретар АДС Вукадин Шљукић, архивист из Државног ахрива Србије закључно на дан 31. мај 2023. године. Одлука

 II Именован је нови секратар АДС, Југослав Вељковски, архивски саветник ИА Града Новог Сада и један од чланова Извршног одбора АДС у актуелном сазиву. Одлука

Између разрешеног и именованог секретара извршиће се примопредаја печата, штамбиља, картице електронског потписа, документарног материјала и архивске грађе према попису који ће сачинити претходни секретар АДС Вукадин Шљукић у што краћем року, односно датум примопредаје биће одређен споразумно.

Због настале ситуације у вези са дужношћу секретара, одлучено је да се у вези заказаног стручног надзора Државног архива Србије над Архивистичким друштвом Србије у складу са претходним одлукама замоли одлагањe до датума након примопредаје између секретара, те да у том смислу председница АДС обавести Државни архив Србије о избору новог секретара и чињеници да ће се о стручном надзору и одређивању датума стручног надзора разговарати након примпредаје дужности између секретара.

III Верификован је списак чланова АДС закључно са стањем на дан 11. маја 2023. године. Извршни одбор је, у складу са одредбама Статута АДС, заузео став да чланови Скупштине АДС могу бити изабрани представници чланова АДС из мреже јавних архива у Републици Србији и Војног архива, односно специјалних архива дефинисаних Законом о архивској грађи и архивској делатности који врше архивску делатност. У том смислу ИО је констатовао да је број чланова Скупштине АДС у сазиву 2023—2027 на основу броја чланова АДС по архивима, закључно на дан 11. маја 2023. године, а на основу чл. 13 Статута АДС – 60 чланова Скупштине. Одлука

Извршни одбор АДС је предложио Скупштини АДС да се Верици Филиповић, архивском саветнику Државног архива у пензији додели звање почасног члана АДС у складу са чл. 7 Статута.

IV Верификоване су приступнице које су после 11. маја 2023. године пристигле за чланство у АДС на основу Статута.

Извршни одбор је утврдио и усвојио текст Предлога Пословника о раду Скупштине Архивистичког друштва Србије.

VI Донета је одлука о заказивању редовне Скупштине АДС за 10. јул у 11,00 сати и утврђен предлог дневног реда:

  1. Избор чланова радног председништа
  2. Усвајање Пословника о раду Скупштине АДС
  3. Извештај председнице АДС о досадашњем раду АДС
  4. Извештај председника Надзорног одбора АДС о раду АДС за претходних 6 месеци
  5. Разно

Место одржавања Скупштине биће у Државном архиву Србије, а у случају немогућности, у Архиву Југославије, односно у просторијама Историјског архива Београда.

VII Донета је одлука да се претходно заказана Изборна скупштина за 31. мај 2023. године одлаже и поново заказује за 10. јул 2023. године у 12,00 сати. Утврђен је предлог дневног реда Изборне скупштине АДС:

  1. Избор чланова радног председништва
  2. Верификација мандата чланова у Скупштини АДС
  3. Избор председника, чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора пре почетка избора треба рећи да се избор врши по Пословнику
  4. Разно

Место одржавања скупштине биће у Државном архиву Србије, а у случају немогућности, у Архиву Југославије, односно у просторијама Историјског архива Београда.

VIII Извршни одбор је разматрао и усвојио текст апела Министарству културе РС у вези са проблемима архива у Републици Србији, а у смислу договора постигнутог на састанку представника АДС у Министарству културе Републике Србије. Извршни одбор је сагласан да се што хитније, а у складу са договором са представницима Министарства културе ураде и предлози за измене и допуне Закона о архивској грађи и архивској делатности и Закона о култури и доставе Министарству културе на разматрање.

IX Чланове Извршног одбора је информисала уредник Зборника АДС Слободанка Цветковић о до сада урађеним пословима везаним за приређивање зборника радова са саветовања на Мећавнику 2022. године, да су радови рецензирани, да се очекује да се крене са лекторисањем и припремом за штампу.

У вези са пријавама пристиглим за саветовање 2023. године,С. Цветковић је информисала присутне да су пристигле 53 пријаве. Извршни одбор је одлучио да Редакција зборника у овом саставу до избора нове Редакције настави послове и изврши вредновање пријава тема за саветовање. Заузет је став да због ограничених финансијских средства оквирни број учесника са пријављеним темама може бити 30, а да Редакција изабере међу пријављеним оне радове који ће на најбољи начин одговорити главним темама Саветовања. Након завршетка и доставе радова Редакција ће још једном извршити валоризовање пристиглих радова и утврдити коначан списак учесника Саветовања.

Извршни одбор је информисан и у вези са радом Групе за стечајеве према извештају др Јасмине Живковић. Позвани су представници архива који нису одговорили на послати упитник Групе за стечајеве да анимирају колеге из спољне службе да то ураде.

Погодака: 608

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
360
Број прегледа чланака
222855

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google