Закључци са Међународног архивистичког саветовања "Ниш 2020", 7-9.10.2020..

Објављено среда, 14 октобар 2020

Закључци са Међународног архивистичког саветовања „Ниш 2020“

Ниш, 7-9. октобар 2020. године

Комисија за закључке са Међународног архивистичког саветовања "Ниш 2020", одржаног у Нишу 7-9. октобра 2020. године, на основу изложених реферата и дискусије, формулисала је следеће закључке:

 • Комплексност архивске делатности одређује улогу и значај архивских установа у оквирима управне, културне и научне димензије. Правац развоја савремених архива као установа културе обухвата и културну и научну компоненту. Назначавамо да архиви имају и јавна овлашћења за издавање уверења о чињеницама и подацима у архивској грађи што је специфичност архива међу осталим установама културе.

 • Водич кроз архивску грађу је неизоставно и најважније информативно средство о целокупној архивској грађи коју архиви чувају, чију традиционалну форму треба прилагодити дигиталној ери. Потребно је извршити ревизију водича и архивске грађе у архивима и публиковати нове или допуњене водиче, усклађене са актуелним редакцијским захтевима и архивистичким прописимаи стандардима.

   

 • Убрзати процес имплементације Јединственог информационог система АРХИС у архивској мрежи Србије.

 • Обезбедити континуиране изворе финансирања за набавку опреме (микрофилмовање, дигитализација, смештај архивске грађе, простор) и запошљавање потребних кадрова у архивима.

 • Темељи научних истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама заснивају се на архивској грађи као извору првог реда. Према томе, архиви и архивисти имају значајну улогу у презентовању научних резултата истраживачког рада сваког истраживача појединачно. Архивисти апелују на истраживачку објективност у приказу и анализи извора и поштовање етичког кодекса сваке научне дисциплине.

 • Архивска грађа (примарни историјски извори) неопходни су у расветљавању историјских контроверзи и искривљених тумачења и представљања личности и догађаја из прошлости, која су настала једностраном употребом наративних извора, публицистике и дневне штампе.

 • Архивистичке публикације у форми стручних архивских гласила потребно је ускладити са прописима о издавању и уређивању научних часописа и истовремено подићи њихов квалитативни и референтни ниво.

 • Дигитализација штампаних издања и програмска решења која омогућују претраживање различитих параметара дигитализованих издања сматрају се неопходним у савременим научним институцијама и архивским установама.

 • Електронска издања књига и часописа у архивима и њихово презентовање на порталима издавача умањују трошкове издавања и повећавају јавну доступност. Предлаже се заједничка презентација издања свих архива.

 • Културно-образовна делатност представља важну компоненту у савременој архивистици у погледу јавног наступа и медијске презентације архивске струке и архивистике уопште. Потребно је превазићи традиционалне изложбене форме и образовне садржаје и учинити их прихватљивијим захтевима и очекивањима савременог друштва (онлајн изложбе, предавања, укључивање грађанау различите облике презентовања архивске грађе).

 • Фотографија је важан историјски извор, па самим тим и збирке фотографија у архивима у Србији заслужују посебан третман и захтевају бољу физичку и техничку заштиту; Дигитализација фотоматеријала сматра се неопходном.

 • Архивске установе треба да израде и усвоје план о управљању ризицима од катастрофа у складу са међународним декларацијама и препорукама и у сарадњи са Архивом Србије.

 • Микрофилм је незамењив медиј заштите архивске грађе и његовом адекватним техничким и физичким обезбеђењем омогућује се успешно чување документа у условима катастрофа.

 • У погледу заштите архивске грађе и документарног материјала изван архива, законска решења из Закона о архивској грађи и архивској делатности потребно је разрадити доношењем подзаконских аката, упутстава и смерница. Тако би формално и суштински рад архива са ствараоцима био јасно дефинисан и једнообразан у свим фазама заштите.

 • Активирати рад Архивистичког друштва Србије (секције и комисије) на изради предлога подзаконских аката, упутстава и смерница ради уједначавања рада у архивима.

Комисија за закључке са саветовања АДС „Ниш 2020“

Милена Поповић Субић,

архивска саветница, Архив Војводине

Милорад Јовановић,

архивски саветник, Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина

Слободанка Цветковић,

виши архивист, Историјски архив Пожаревац

ЗАКЉУЧЦИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

Погодака: 583

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
347
Број прегледа чланака
186449

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google