Зборник радова бр. 5/2021

Објављено недеља, 16 октобар 2022

 

ЗБОРНИК РАДОВА БРОЈ 5 (2021)

САДРЖАЈ

НАСЛОВНАИМПРЕСУМЦИП

(Лела Павловић)
(Слободанка Цветковић)
 

Др Љубинка Шкодрић / Ljubinka Škodrić, PhD, СУДБИНА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА / DESTINY OF THE ARCHIVAL MATERIAL OF KING ALEKSANDAR OBRENOVIĆ

MA Elma Dervišbegović / Elma Dervišbegović, MA, ARHIVSKA GRAĐA HISTORIJSKOG ARHIVA SARAJEVO NA ORIJENTALNIM JEZICIMA / ARCHIVAL MATERIALS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF SARAJEVO IN ORIENTAL LANGUAGES

Dr Predrag Brebanović / Predrag Brebanović, PhD, ARHIV SRBA U HRVATSKOJ I ZAOSTAVŠTINA ERVINA PERATONERA / THE ARCHIVE OF SERBS IN CROATIA AND THE LEGACY OF ERVIN PERATONER

Иван Хофман / Ivan Hofman, САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ – ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1949–1971. / THE FEDERAL COMMISSION FOR CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES – A SOURCE FOR STUDYING YUGOSLAV FOREIGN POLICY 1949-1971

Mр Драгош Петровић / Dragoš Petrović, MA, КУЛТУРНА САРАДЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЧЕХОСЛОВАЧКЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА / CULTURAL COOPERATION BETWEEN YUGOSLAVIA AND CZECHOSLOVAKIA BETWEEN TWO WORLD WARS

Мр Александра ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ / Aleksandra Pijuk-Pejčić, MA, АРХИВСКИ ФОНДОВИ ШКОЛА ХИСТОРИЈСКОГ АРХИВА САРАЈЕВО У СЛУЖБИ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ARCHIVAL / FONDS OF SCHOOLS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF SARAJEVO AS HISTORICAL SOURCES

Мр Маја Николова / Maja Nikolova, MA, ДЕЦА НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ДЕЧИЈИМ ДОМОВИМА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 1944–1950. / CHILDREN OF GERMAN NATIONALITY IN CHILDREN’S HOMES IN САДРЖАЈ / SERBIA IN THE PERIOD FROM 1944 TO 1950

Stjepan Prutki, ARHIVSKO GRADIVO BIĐ-BOSUTSKE VODNE ZADRUGE – IZVOR ZA PROUČAVANJE POVIJESTI VODOPRIVREDNE DJELATNOSTI SRIJEMSKOG PODRUČJA / ARCHIVAL MATERIAL OF THE BIĐ-BOSUT WATER COOPERATIVE – THE SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY OF THE WATER MANAGEMENT ACTIVITY OF THE SREM REGION

Тамара Вијоглавин Манчић / Tamara Vijoglavin Mančić, ИЗЛОЖБОМ ПРОТИВ ЗАБОРАВА: СЕСТРЕ МИЛОСРДНИЦЕ У БРЧКОМ / WITH THE EXHIBITION AGAINST OBLIVION: THE SISTERS OF MERCY IN BRČKO

Наташа Раденковић / Nataša Radenković, ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ – ОКРУЖНИ ОДБОР НИШ – ДЕЛАТНОСТ СТВАРАОЦА И СТАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА (1878-1947), 1929-1947. / THE MAIN COMMITTEE OF THE RED CROSS OF SERBIA – DISTRICT COMMITTEE NIŠ – CREATOR’S ACTIVITIES AND CONDITION OF THE ARCHIVAL MATERIAL OF THE FOND (1878-1847), 1929-1947

Славица Соломун / Slavica Solomun, ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ КАО ИЗВОР НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА / ILLUSTRATIVE MATERIAL AS A SOURCE FOR SCHOLARLY RESEARCH

Драгана Станисављевић, Бранка Јаначковић / Dragana Stanisavljević, Branka Janačković, ФОТОГРАФИЈЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ВРАЊУ КАО СВЕДОЦИ ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА / PHOTOGRAPHS OF THE HISTORICAL ARCHIVES IN VRANJE AS WITNESSES OF THE HISTORICAL EVENTS

Dr. sc. Ivo Orešković / Ivo Orešković, PhD, OSTAVINSKI I NOTARSKI SPISI - PRVORAZREDAN ARHIVSKI IZVOR ZA ISTRAŽIVANJE POVIJESTI KONAVALA U VRIJEME AUSTRIJSKE UPRAVE I KRALJEVINE (SHS) JUGOSLAVIJE / PROBATE AND NOTARIAL RECORDS – FRIST-RATE ARCHIVAL SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY OF KONAVLE DURING AUSTRIAN AND САДРЖАЈ / KINGDOM OF (SCS) YUGOSLAVIA RULE 

Славко Степановић / Slavko Stepanović, МАТИЧНЕ КЊИГЕ ЦРКАВА КРАГУЈЕВАЧКИХ КАО ИЗВОР ЗА ГЕНЕAЛОШКА ИСТРAЖИВАЊА (МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА) – ИЗБОР ИЗ ЗБИРКЕ МАТИЧНИХ КЊИГА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ / KRAGUJEVAC CHURCHES’ REGISTERS AS SOURCES FOR GENEALOGICAL RESEARCH (POSSIBILITIES AND LIMITATIONS) – SELECTION FROM THE COLLECTION OF CIVIL REGISTERS OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF ŠUMADIJA, KRAGUJEVAC

Горан Милосављевић / Goran Milosavljević, СЕГМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ У ЛИЧНОМ ФОНДУ ЦВЕТКА РАЈОВИЋА / THE SEGMENT OF THE NATIONAL HISTORY IN THE PERSONAL FOND OF CVETKO RAJOVIĆ

Др Светлана Стефановић / Svetlana Stefanović, PhD, МЕЂУНАРОДНА ГОДИНА ЖЕНА – ОУН 1975. У ФОНДОВИМА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ / INTERNATIONAL WOMEN’S YEAR – THE UN 1975 IN FONDS OF THE ARCHIVES OF YUGOSLAVIA

Др Драгомир Бонџић / Dragomir Bondžić, PhD, ДА ЛИ ЈЕ ЈУГОСЛАВИЈА ПРАВИЛА НУКЕЛАРНУ БОМБУ? ШТА (НЕ) КАЖУ АРХИВИ? / WAS YUGOSLAVIA MAKING A NUCLEAR BOMB? WHAT DO NATIONAL ARCHIVES (DO NOT) SAY?

Др Слободан Селинић / Slobodan Selinić, PhD, ИВАН СТАМБОЛИЋ У АРХИВСКИМ ДОКУМЕНТИМА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА / IVAN STAMBOLIĆ IN ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE FIRST HALF OF THE EIGHTIES OF THE TWENTIETH CENTURY

Мр Мирјана Богосављевић / Mirjana Bogosavljević, MA, ЗАПИСИ О ПАНДЕМИЈИ КОВИД – 19 И КАКО ИХ САЧУВАТИ / RECORDS ON COVID-19 PANDEMIC AND HOW TO PRESERVE THEM

Izv. prof. dr sc. Martin Previšić / Martin Previšić, PhD, Associate Professor, HOOVER INSTITUTION, LIBRARY & ARCHIVES, STANFORD UNIVERSITY - ARHIVSKI IZVOOR JUGOSLOVENSKIH POVIJESTI KROZ FOND KONSTANTINA FOTIĆA / HOOVER INSTITUTION, LIBRARY & ARCHIVES, STANFORD UNIVERSITY – ARCHIVAL SOURCE FOR YUGOSLAV HISTORIES THROUGH САДРЖАЈ / KONSTANTIN FOTIĆ’S FOND 

Никола Аџић / Nikola Adžić, АРХИВСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – АРХИС / THE ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM – ARHIS

Татјана Драгићевић / Tatjana Dragićević, ИСКУСТВА НА УНОСУ ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА АРХИВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – АРХИС / EXPERIENCES REGARDING DATA INPUT INTO THE UNIQUE INFORMATION SYSTEM FOR THE ARCHIVES (ARHIS) IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Дарко Маринковић / Darko Marinković, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВОЈНОГ АРХИВА – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА „ИДА 2.0” / DIGITISATION OF ARCHIVAL MATERIAL OF THE MILITARY ARCHIVES – INFORMATION SYSTEM OF THE DIGITAL ARCHIVES “IDA 2.0”

Sađida Balta, ISKUSTVA NA SREĐIVANJU FONDOVA IZ OBLASTI JAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE / EXPERIENCES REGARDING FOND ARRANGEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC SERVICE IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Erika Žilić Vincetić, RAZGLEDNICE U ARHIVSKIM FONDOVIMA I ZBIRKAMA DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU – DOPRINOS ARHIVISTIČKOJ OBRADI I SREĐIVANJU / POSTCARDS IN ARCHIVAL FONDS AND COLLECTIONS OF THE STATE ARCHIVES IN OSIJEK – A CONTRIBUTION TO ARCHIVAL PROCESSING AND ARRANGEMENT

Снежана Петров / Snežana Petrov, ЕТИКА У КОНЗЕРВАЦИЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / ETHICS IN CONSERVATION OF ARCHIVAL MATERIAL

Siniša Domazet, ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE – OSNUTAK I POSTOJANJE / THE ARCHIVES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – THE ESTABLISHMENT AND THE EXISTENCE

Наташа Малобабић - Вукић, Југослав Вељковски / Nataša Malobabić - Vukić, Jugoslav Veljkovski, АРХИВСКЕ ЗГРАДЕ - МЕСТО И УЛАГА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / ARCHIVAL BUILDINGS – THEIR PLACE AND ROLE IN THE SYSTEM OF PROTECTION OF ARCHIVAL MATERIAL

Марија Тодоровић / Marija Todorović, ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ / PRACTICAL APPLICATION OF THE LAW ON ARCHIVAL MATERIAL AND ARCHIVAL ACTIVITIES

Стојанка Бојовић / Stojanka Bojović, ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ У НИШУ, НЕПОСРЕДНО И НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (1944-2020) / JUDICIAL AUTHORITIES IN NIŠ IMMEDIATELY AFTER AND AFTER THE END OF THE SECOND WORLD WAR (1944-2020)

Душко Грбовић / Duško Grbović МУЗЕЈСКО ОДЕЉЕЊЕ ПРИ ГРАДСКОЈ ДРЖАВНОЈ АРХИВИ – ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ПОВЕЗАНОСТИ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЈАГОДИНА И ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЈАГОДИНА / MUSEUM DEPARTMENT AT THE CITY STATE ARCHIVES – A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE CONNECTION BETWEEN THE REGIONAL MUSEUM OF JAGODINA AND THE HISTORICAL ARCHIVES OF JAGODINA

Марија Ђуричанин / Marija Đuričanin, ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ РАЗВИЈАЊА СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЛОКАЛНЕ ИСТОРИЈЕ И НЕГОВАЊА КУЛТУРЕ СЕЋАЊА / ACTIVITY OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF THE CITY OF NOVI SAD WITH THE GOAL OF DEVELOPING AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF LOCAL HISTORY AND OF FOSTERING THE CULTURE OF REMEMBRANCE

Бојана Јовац, Јелена Ковачевић / Bojana Jovac, Jelena Kovačević, НОВА АРХИВСКА СТВАРНОСТ – УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД – 19 НА АРХИВ КРУШЕВАЦ, ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА У НОВИМ УСЛОВИМА И ИЗАЗОВИ БУДУЋНОСТИ / NEW ARCHIVAL REALITY – THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ARCHIVES KRUŠEVAC, ADAPTING TO NEW CONDITIONS AND CHALLENGES OF THE FUTURE

Предраг М. Видановић / Predrag M. Vidanović, ЧИТАОНИЦА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПИРОТУ / READING ROOM OF THE HISTORICAL ARCHIVES IN PIROT 

 

 

*Дигитализација: Слободанка Цветковић

 

Погодака: 147

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
283
Број прегледа чланака
114343

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google