ЗБОРНИК АДС 1/2016

Објављено среда, 22 септембар 2021

САДРЖАЈ

НАСЛОВНА, ИМПРЕСУМ, ЦИП

ПОЗДРАВНА РЕЧ

(Жељко МАРКОВИЋ)

РЕЧ УНАПРЕД

(Зоран ВЕЉАНОВИЋ)

Бранка ДОКНИЋ

ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КАО КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Бојан ЂОРЂЕВИЋ

ШКОЛСКИ РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕРИЈАЛ (КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И МАТИЧНЕ КЊИГЕ ШКОЛЕ) - ИЗМЕЂУ АРХИВИСТИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ

Мирјана БОГОСАВЉЕВИЋ

АРХИВИСТА, ЧУВАР ИСТОРИЈЕ ИЛИ ЊЕН УОБЛИЧИТЕЉ: ИСКУСТВЕНА ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НАСУПРОТ ПРОЦЕДУРАЛНОЈ

Владан ВУКЛИШ

ПОВРАТАК КРЕАТИВНОМ НЕЗАДОВОЉСТВУ: ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОАКТИВНОГ ВРЕДНОВАЊА

Слободанка ЦВЕТКОВИЋ

ОСВРТ НА ВАЛОРИЗАЦИЈУ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У СРБИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Љиљана ДОЖИЋ

САВРЕМЕНА СХВАТАЊА И ПРАКСЕ ВРЕДНОВАЊА ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА ОСВРТОМ НА АРХИВИСТИКУ У СРБИЈИ

Ljerka VUK

VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA U NOVIM DRUŠTVENIM OKOLNOSTIMA - ZAKONODAVNI OKVIR I PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ U POSLJEDNJIH 30 GODINA

Izet ŠABOTIĆ

UTICAJ VREDNOVANJA REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE NA OBAVLJАNJE ARHIVSKE DJELATNOSTI

Зоран ВЕЉАНОВИЋ

АРХИВСКА ПЕРИОДИКА У ВОЈВОДИНИ И ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Јасмина ЛАТИНОВИЋ

ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Марија ТОДОРОВИЋ

ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ КОД СТВАРАЛАЦА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ПРЕУЗЕТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Татјана КИКИЋ, Марко АДАМОВ

ВАЛОРИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У РЕГИСТРАТУРАМА АРХИВА СРБИЈЕ – НА ПРИМЕРУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Радмила НЕДЕЉКОВИЋ

ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕГИСТРАТУРСКЕ И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ „ФИЛМСКИХ НОВОСТИ

Агим ЈАНУЗИ, Драган ЖИВКОВИЋ

ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У РЕГИСТРАТУРАМА НА ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЗАЈЕЧАРУ

Данијела БРАНКОВИЋ

ПРОБЛЕМИ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЦРКВЕНЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ – МАНАСТИР БЕЗДИН, РУМУНИЈA

Зоран ВУКЕЛИЋ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У РЕГИСТРАТУРАМА КЉУЧ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Татјана СЕГЕДИНЧЕВ

ВАЛОРИЗАЦИЈА ДОКУМЕНАТА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ СУБОТИЦА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВАЛОРИЗАЦИЈУ КОД ФОНДА „СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ” (ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО) 1918 ‒1941

Енвер УЈКАНОВИЋ

ОРИЈЕНТАЛНА ГРАЂА И ЊЕНА ВАЛОРИЗАЦИЈА У АРХИВСКИМ ФОНДОВИМА

Ванда ВОЈВОДИЋ МИЦОВА

ПЕРИОДИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НА ПРИМЕРУ ПРИВРЕДНИХ И УПРАВНИХ ФОНДОВА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Велибор ТОДОРОВ, Зоран ЈАНКОВИЋ

РАЗГРАНИЧЕЊЕ ФОНДОВА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У ЗАЈЕЧАРУ И ПРОБЛЕМИ ИЗ ПРАКСЕ

Aleksandra PAVŠIČ MILOST

VALORIZACIJA REGISTRATURNE GRAĐE U SLOVENIJI

Srđan PEJOVIĆ

RE/VALORIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE U PROCESU RESTITUCIJE - KORISNIČKI ZAHTJEVI I INVENTIVNOST ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI U CRNOJ GORI 

Јелена БОШКОВИЋ, Милорад ЈОВАНОВИЋ

ВАЛО РИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЦРКАВА И МАНАСТИРА ШУМАДИЈСКЕ И БРАНИЧЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Јасмина ЖИВКОВИЋ

РАЗГРАНИЧЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ -НОРМАТИВНА, ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА СА ПРИМЕРИМА ИЗ ПРАКСЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ 

 

 *Дигитализација: Слободанка Цветковић

Погодака: 176

ПОСЕТИОЦИ

Посетиоци
3
Чланци
283
Број прегледа чланака
114353

КОНТАКТ

Карнегијева 2

11000 Београд

Телефон: +381(0)11/33-70-781, локал 125

Факс: 031/513-484

e-mail: arhivistickodrustvosrbije@gmail.com

google